+36 84 310 986info@magasepito99kft.hu

Adatkezelési tájékoztató


Adatvédelmi szabályzat 6. számú melléklet


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az érintett természetes személy jogairól

BEVEZETÉS


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (GDPR – 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) – végrehajtása során a Társaságunk a Rendeletben meghatározott alábbi tájékoztatást adja ki:


AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


 • teljes neve:

MAGASÉPÍTŐ'99 Építőipari, Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • rövidített neve:

MAGASÉPÍTŐ'99 Kft.

 • székhelye:

8600 Siófok, Somlay Artúr utca 20.

 • adószáma:

13438405-2-14

 • cégjegyzék száma:

14-09-306275

 • képviselője:

Horváth Zoltán ügyvezető

 • e-mail címe:

info@magasepito99kft.hu

 • web címe:

www.magasepito99kft.hu

 • telefonszáma:

+3684 310 986

 • adatvédelmi képviselő:

Nincs

 • adatvédelmi képviselő telefonszáma: • adatvédelmi képviselő e-mail címe:1. ​Alapelvek:

1.1. Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

1.2. Az adatkezelés jogalapja lehet Adatkezelő lényeges jogos érdeke. Abban esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégzi az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

1.3. Amennyiben az adatkezelésre nem az Adatkezelő jogos érdeke jelenti a jogalapot, akkor az adatkezelésre az érintettek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását. Az érintett a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

1.4. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.5. Adatkezelő a külső forrásból szerződés, illetve adatszolgáltatás alapján a megkapott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy/szervezet felel.

1.6. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.


2. Az adatkezelési szabályzatban meghatározott alapfogalmak:

2.1. „érintett”: az adatkezelő munkavállalóin kívüli természetes személy, akinek személyes adatát az adatkezelő kezeli. 

2.2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.8. Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon  

2.9. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  

2.10. A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

2.11. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

2.12. Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  

2.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

2.14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.


2. A vállalkozási szerződéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja:

2.1. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

 • Szerződések teljesítése (azonosítás, kapcsolattartás)
 • Belső működés fenntartása,
 • Természetes személy és az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, védelme,


3. ​Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság gazdasági céljai elérése érdekében - mely Adatkezelő lényeges jogos érdeke - a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele megrendelőként, vagy szállítóként szerződött felek adatait.


3.1. Szerződő magánszemély, vagy egyéni vállalkozó (EV) partnerek adatainak kezelése


Adatszolgáltatók köre
Átadott adatok
Az adatkezelés
jogalapja,
időtartama

Ajánlatkérők adatai:


 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám,
 • Faxszám
 • e-mail cím

Az ajánlat elkészítése, mint gazdasági cél megvalósítása, az ajánlat elbírálásáig


Vevők adatai:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • e-mail cím (ha a megrendelő, vagy az ajánlat e-mailen érkezik)

A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára

Alvállalkozók adatai:


 • Név
 • Székhely
 • Postacím
 • Bankszámlaszám
 • Adószám
 • EV igazolvány száma
 • Telefonszám,
 • Faxszám
 • e-mail cím

A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára

Beszállítók adatai:


 • Név
 • Székhely
 • Postacím
 • Bankszámlaszám
 • Adószám
 • Képviselő neve
 • Telefonszám
 • e-mail cím

A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára, beszállító minősítéséhez

Megbízási szerződéssel rendelkezők adatai:


 • Név
 • Születési hely és idő
 • Édesanyja neve
 • Adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • Állandó lakhely
 • e-mail cím
 • Bankszámlaszám

A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára


3.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személyek képviselőinek adatai:

Adatszolgáltatók köre
Átadott adatok
Az adatkezelés jogalapja, időtartama

Ajánlatkérők adatai:


 • Név
 • Telefonszám
 • Faxszám
 • e-mail cím

Az ajánlat elkészítése, mint gazdasági cél megvalósítása, az ajánlat elbírálásáig


Megrendelők, vevők adatai:


 • Képviselő neve
 • Képviselő e-mail címe
 • képviselő telefonszáma
 • Műszaki kapcsolattartó neve
 • Műszaki kapcsolattartó e-mail címe
 • Műszaki kapcsolattartó telefonszáma
 • Kereskedelemi kapcsolattartó neve     
 • Kereskedelemi kapcsolattartó e-mail címe
 • Kereskedelmi kapcsolattartó telefonszáma
 • Pénzügyi vagy gazdasági kapcsolattartó neve
 • Pénzügyi vagy gazdasági kapcsolattartó e-mail címe
 • Pénzügyi vagy gazdasági kapcsolattartó telefonszáma


A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára

Alvállalkozók adatai:


 • Képviselő neve
 • Képviselő beosztása
 • Képviselő e-mail címe
 • Képviselő telefonszáma


A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára

Szakértők adatai:


 • Név
 • Adóazonosító
 • Mérlegképes könyvelői nyilvántartási szám
 • Adótanácsadói nyilvántartási szám
 • Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám
 • Cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím


A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára

Teljesítésigazolásokban szereplő adatok:

 • Képviselő neve


A szerződésben meghatározott munka teljesítése, a jogorvoslati időszakra, illetve a jogszabályi előírás időtartamára


4. Az adatfeldolgozók

4.1. Az adatkezelő tevékenysége ellátásához szükség szerint adatfeldolgozókat vesz igénybe.

4.2. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.  

4.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.


5. Az érintettek jogai:

5.1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@magasepito99kft.hu  e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg érintett adatait.

5.2. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

5.4. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.


6. Az érintett kérelmének kezelése, intézkedési kötelezettség

6.1. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.3. Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6.4. Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


 További információk az ügyviteli irodában elhelyezett Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a Társaság  www.magasepito99kft.hu weboldalán elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.


Jogorvoslati lehetőség:


Panaszebnyújtás intézkedés elmaradása esetén:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:                           1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:                               ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:                              +36 (1) 391-1400

fax.:                                   +36 (1) 391-1410

              honlap:                               www.naih.hu


Siófok, 2023. 06. 01.


                                                                                  Horváth Zoltán

                                                                                      ügyvezető


Adatvédelmi szabályzat 7. számú melléklet


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

leendő munkavállaló (érintett természetes személy) részére

BEVEZETÉS


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (GDPR – 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából Társaságunk a Rendeletben meghatározott alábbi tájékoztatást adja ki:


1. Az adatkezelő megnevezése:


 • teljes neve:

MAGASÉPÍTŐ'99 Építőipari, Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • rövidített neve:

MAGASÉPÍTŐ'99 Kft.

 • székhelye:

8600 Siófok, Somlay Artúr utca 20.

 • adószáma:

13438405-2-14

 • cégjegyzék száma:

14-09-306275

 • képviselője:

Horváth Zoltán ügyvezető

 • e-mail címe:

info@magasepito99kft.hu

 • web címe:

www.magasepito99kft.hu

 • telefonszáma:

+3684 310 986

 • adatvédelmi képviselő:

Nincs

 • adatvédelmi képviselő telefonszáma:


 • adatvédelmi képviselő e-mail címe:2. Személyes adatok megadása:


2.1.  Az adatkezelés célja:

A honlapon elhelyezett adatlap kitöltésével Ön jelezheti munkavállalási szándékát. Az adatlap kitöltése önkéntes, a személyes adatok megadása a munkavállaló, mint „érintett” hozzájárulásán alapuló adatkezelésnek minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat kizárólag a munkaviszony létesítése céljából indított kapcsolatfelvételre és előzetes tájékozódásra használjuk fel.


2.2. Az adatkezelés időtartama:

Az Ön által megadott adatokat a személyes kapcsolatfelvétel és meghallgatás, illetve munkaviszony létesítéséig kezeljük, azt követően az adatokat megsemmisítjük.

Amennyiben a munkaviszony nem jön létre, úgy a megadott adatokat az erről szóló döntéssel egyidőben megsemmisítjük. Amennyiben munkavállalási szándékát visszavonja, úgy jogosult az adatai törlésére, illetve kérheti a megadott személyes adatok törlését, amelyet az adatkezelő haladéktalanul teljesít.


2.3. Táblázatos összefoglaló a kezelt adatokról:


A személyes adat megnevezése

Milyen célból

kezeljük

A személyes adat továbbításra kerül-e harmadik félhez

Mennyi ideig kezeljük

 1. A jelentkező neve

A munkaviszony létesítéséhez szükséges a munkavállaló szakmai életútjának, munkatapasztalatainak megismeréséhez

Nem

A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig

 1. A jelentkező születési ideje

A munkaviszony létesítéséhez szükséges a munkavállaló szakmai életútjának, munkatapasztalatainak megismeréséhez

Nem

A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig

 1. A jelentkező lakcíme

A foglalkoztatás várható költségei meghatározása és a munkaviszony létesítéséhez szükséges

Nem

 A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig

 1. A jelentkező elérhetőségei (telefonszám és/vagy e-mail cím)

A munkaviszony létesítéséhez szükséges - kapcsolattartás

Nem

A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig


3. Az adatkezelés alapelvei:

3.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

3.2. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.


4.  Alapfogalmak:

 4.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4.3. „adatkezelő”: alatt az 1. pontban meghatározott gazdasági szervezetet kell érteni, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

4.4. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4.5. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4.6. Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon  

4.7. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

4.8. A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4.9. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

4.10. Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

4.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

4.12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.


5. Az érintettek jogai:

5.1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg érintett adatait.

5.2. Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

5.4. Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.


6. Az érintett kérelmének kezelése, intézkedési kötelezettség

6.1. A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.3. Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6.4. Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


További információk az ügyviteli irodában elhelyezett Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a Társaság www.magasepito99kft.hu weboldalán elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.


Panaszebnyújtás intézkedés elmaradása esetén:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:                           1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:                               ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:                              +36 (1) 391-1400

fax.:                                   +36 (1) 391-1410

              honlap:                               www.naih.huSiófok, 2023. 06. 01.

                                                                        Horváth Zoltán

                                                                            ügyvezető